Повноваження Шевченківської районної у м.Полтаві ради восьмого скликання

Відповідно до рішення другої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання «Про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Полтаві ради» від 19.02.2021р.

           1. Визначити, що районні у місті Полтаві ради, їх виконавчі органи здійснюють повноваження стосовно районів у місті в обсягах та межах, передбачених:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

 1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу  виконавчого  комітету та його розпуск;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його  виконання  з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження  місцевого бюджету,  внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

25)  утворення  цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

27)  прийняття  рішень  щодо  передачі  коштів з відповідного місцевого бюджету;

32) створення у  разі  необхідності органів і служб для забезпечення  здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування   (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

34) вирішення  відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; (в частині, визначеній окремим рішенням міської ради із земельних відносин)

40)   заслуховування інформації прокурорів та  керівників органів  внутрішніх  справ  про  стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів   територіальної  самоорганізації  населення  у  випадках, передбачених цим Законом;

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта  депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради.

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

     До відання  виконавчих органів сільських,  селищних,  міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного  та  культурного розвитку  сіл,  селищ,  міст,  цільових  програм  з  інших  питань самоврядування,  подання їх на затвердження ради,  організація  їх виконання;  подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку   відповідної   території, ефективного  використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення   пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і  областей,  а  також  до планів  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно від форм власності, розташованих  на  відповідній  території, з питань, пов’язаних із   соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

7) залучення  на  договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9)  утворення  цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення  порядку  і  умов витрачання коштів цих фондів;

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

     До відання виконавчих органів  сільських,  селищних,  міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання  проекту  місцевого бюджету, подання його  на затвердження відповідної  ради,  забезпечення  виконання  бюджету; щоквартальне  подання  раді  письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;  підготовка і подання відповідно  до  районних, обласних  рад  необхідних  фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

5) залучення  на  договірних  засадах   коштів   підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення,  а також бюджетних коштів на будівництво,  розширення,  ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної  і  виробничої  інфраструктури  та  на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) об’єднання  на  договірних  засадах  коштів  відповідного місцевого  бюджету  та  інших місцевих бюджетів для  виконання спільних проектів або для спільного  фінансування  комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань,  що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

     б) делеговані повноваження:

1) здійснення  відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку

До відання виконавчих органів  сільських,  селищних,  міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення  житлових  умов; розподіл  та  надання  відповідно  до законодавства  житла,  що  належить  до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень,  будинків  і споруд, що належать до комунальної власності; (у частині квартирного обліку громадян на підприємствах в установах та організаціях розташованих на відповідній території незалежно від форм власності)

7) організація благоустрою населених  пунктів,  залучення  на договірних    засадах    з цією метою коштів, трудових  і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

     б) делеговані повноваження:

5) облік відповідно до закону  житлового  фонду,  здійснення контролю за його використанням; (у частині визнання жилих будинків (жилих приміщень) невідповідними санітарним і технічним вимогам та непридатними для проживання, видачі охоронного свідоцтва (броні) на жилі приміщення; переоформлення особових рахунків; здійснення контролю за станом використанням, експлуатацією відомчого житлового фонду та будинків, що належать громадянам)

Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва

 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій  до  планів  і  програм  будівництва  та  реконструкції об’єктів на відповідній території; (у частині приватної забудови фізичних осіб, в тому числі щодо об’єктів газифікації, електропостачання, водопостачання)

     б) делеговані повноваження:

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові  відповідних територій;  зупинення у випадках,  передбачених законом,  будівництва,  яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; (у частині приватної забудови фізичних осіб, в тому числі щодо об’єктів газифікації, електропостачання, водопостачання)

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту
     1. До відання виконавчих органів  сільських,  селищних,  міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

8) сприяння роботі творчих  спілок,  національно-культурних товариств,   асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які  діють у сфері  охорони  здоров’я,  культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю; (у частині сприяння роботі серед населення з розвитку фізкультури та роботи з молоддю)

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

     б) делеговані повноваження:

7) організація   роботи   щодо   запобігання  бездоглядності неповнолітніх;

Стаття 33.   Повноваження   у   сфері  регулювання  земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

     б) делеговані повноваження:

5) вирішення   земельних   спорів  у  порядку,  встановленому законом;

8) підготовка висновків  щодо надання  або  вилучення  в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; (в частині, визначеній окремим рішенням міської ради із земельних відносин)

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

2) вирішення відповідно  до законодавства питань про подання допомоги інвалідам,  ветеранам війни  та  праці, сім’ям  загиблих (померлих або  визнаних такими, що   пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців,  звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні  капітального ремонту житла,  у придбанні будівельних матеріалів;  відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

3) організація  для  малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів  ритуальних  послуг  у зв’язку  з  похованням   самотніх громадян,  ветеранів  війни  та  праці, а також  інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

     б) делеговані повноваження:

1)  підготовка  і  подання на затвердження  ради цільових місцевих програм  поліпшення  стану  безпеки  і  умов  праці  та виробничого  середовища,  територіальних  програм  зайнятості   та заходів  щодо  соціальної  захищеності  різних  груп населення від безробіття,  організація  їх  виконання;  участь  у розробленні цільових  регіональних  програм  поліпшення стану безпеки і умов праці  та  виробничого середовища,   зайнятості   населення, що затверджуються  відповідно районними, обласними радами;

2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо  поліпшення  житлових  і  матеріально-побутових  умов інвалідів,  ветеранів війни та праці,  громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують  обслуговування  вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку,  які мають  потребу  в  цьому, дітей,  що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

4) вирішення у  встановленому  законодавством порядку питань опіки і піклування;

5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій  і  пільг  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках,  передбачених законодавством;

7) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

8)  здійснення контролю  за  охороною  праці,  забезпеченням соціального  захисту   працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці,  за якістю проведення
атестації  робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням  працівникам  відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам,  які здійснюють догляд за самотніми  громадянами,  які  за  висновком  медичних  закладів потребують постійного стороннього догляду.

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

     а) власні (самоврядні) повноваження:

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки,   внутрішніх справ адвокатури  і  Державної кримінально-виконавчої  служби  України;

3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності  посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

4) звернення  до  суду про визнання незаконними актів органів виконавчої  влади,   інших органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які  обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

7) створення резервного фонду для  ліквідації  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

10)  централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі  документування  службових, трудових  або інших  правовідносин  юридичних  і  фізичних  осіб  на відповідній території, та  інших  архівних  документів,  що  не  належать до Національного  архівного фонду;

     б) делеговані повноваження:

1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян,   здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах,  в установах та  організаціях  незалежно  від  форм власності;

4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх  відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі  злочинністю,  спрямування їх діяльності;

 1. До відання виконавчих органів міських(за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті “б” частини першої цієї статті, належить:

1) утворення служб  у  справах  дітей  та  спостережної, спрямування  їх  діяльності;

5)  здійснення  заходів щодо ведення  Державного реєстру виборців відповідно до закону.

2. Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 15, 16, 20 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» районні у місті Полтаві ради, їх виконавчі органи:

 – здійснюють координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;

– надають всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку;

– сприяють громадським формуванням в охороні громадського порядку;

– в установленому порядку розглядають пропозиції громадських формувань щодо поліпшення стану громадського порядку та вживають у межах своєї компетенції відповідних заходів;

– спільно з відповідними органами внутрішніх справ організовують діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями;

– у межах своєї компетенції спільно з органами внутрішніх справ здійснюють координацію та контроль за діяльністю громадських формувань, заслуховують повідомлення і звіти керівників зазначених формувань;

– здійснюють інші повноваження передбачені Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» для органів місцевого самоврядування.

3. Відповідно до пп.1 пункту ,,а” статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.3 статті 93 Бюджетного кодексу України бюджетно-фінансовому управлінню при розрахунку міжбюджетних трансфертів відповідно до розмежування видатків між міським та районними в місті бюджетами передбачити:

                на виконання частини власних повноважень – відповідні субвенції районним у місті бюджетам в межах можливостей місцевого  бюджету;

на виконання делегованих державних повноважень – передачу відповідних коштів, визначених у рішенні про бюджет міської територіальної громади на відповідний бюджетний період на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.

4. Районні у м. Полтава ради та їх виконавчі органи здійснюють повноваження, визначені Порядком використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.12 року № 342 зі змінами).

5. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 36 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України до районних у місті Полтаві рад, їх виконавчих органів належить:

– забезпечення цивільного захисту  на відповідній території;

– забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

– розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

– організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту території від наслідків таких ситуацій;

– організація та керівництво проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

– організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій;

– забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

– створення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

– забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

– здійснення контролю за утриманням та станом захисних споруд цивільного захисту;

– здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених цим кодексом та іншими законодавчими актами за дорученням виконавчих органів Полтавської міської ради.

6. Визначити, що до повноважень районних у місті Полтаві рад, їх виконавчих органів, з урахуванням адміністративно-територіального розподілу, належить вирішення питань щодо визначення та уповноваження посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями
Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об’єктів благоустрою –
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

                Уповноваженим районними у місті Полтаві радами посадовим особам, здійснювати оформлення документів про адміністративні правопорушення з урахуванням вимог встановлених статтями 254, 256, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення.               

Розгляд справ про адміністративні порушення згідно зі ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення покласти на адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у місті Полтаві рад.

7. Визначити, що до повноважень Київської, Подільської, Шевченківської у місті Полтаві рад належить надання інформації про відповідність місця розташування індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд вимогам державних будівельних норм; виготовлення, реєстрація та видача будівельних паспортів на забудову земельних ділянок; прийняття рішень про переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки; надання містобудівних умов та обмежень для проектування і будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, господарських будівель і споруд, садових, дачних будинків вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею понад 500 квадратних метрів, для індивідуального гаражного будівництва; вирішення питань щодо самочинно збудованого майна (житлові приміщення, житлові приміщення у гуртожитках, індивідуальні (садибні) жилі будинки, садові будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, індивідуальні гаражі), які знаходяться на території Київської, Подільської, Шевченківської у місті Полтаві рад.

8. Зобов’язати Київську, Подільську, Шевченківську у місті Полтаві ради, виконавчі органи районних у місті Полтава рад, узгоджувати (візувати) проєкти рішень, які готуються районними у місті Полтаві радами в Управлінні з питань містобудування та архітектури та Полтавському міському управлінні земельних ресурсів та земельного кадастру, а також невідкладно після прийняття відповідних рішень згідно наданих повноважень, які викладені в пункті 7 даного рішення, надавати копії прийнятих рішень до Управління з питань містобудування та архітектури та Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру, щомісячно надавати інформацію Управлінню з питань містобудування та архітектури стосовно наданих містобудівних умов і обмежень та будівельних паспортів.

Відповідно до рішення третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання «Про визначення обсягу окремих повноважень із земельних відносин районних у місті Полтаві рад» від 19.03.2021р.

1. Визначити, що до повноважень Шевченківської, Подільської та Київської районних у місті Полтаві рад належить вирішення питань надання, передачі у власність або користування, припинення права користування або права власності та вилучення земельних ділянок для:

 • будівництва та обслуговування окремих індивідуальних жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 • ведення індивідуального садівництва;
 • індивідуального гаражного будівництва;
 • ведення особистого селянського господарства;
 • городництва;
 • сінокосіння та випасання худоби.

2. Встановити, що у випадку надання зазначених у п.1 цього рішення земельних ділянок в оренду, відповідні договори оренди землі готуються та укладаються Шевченківською, Подільською та Київською районними у місті Полтаві радами.

3. Шевченківській, Подільській та Київській районним у місті Полтаві радам забезпечити облік бажаючих отримати земельні ділянки, відповідну черговість та прозорість вирішення питань надання земельних ділянок зазначених у п.1 цього рішення.

4. Зобов’язати Шевченківську, Подільську та Київську районні у місті Полтаві ради, виконавчі органи районних у місті Полтаві рад, узгоджувати (візувати) проєкти рішень, які готуються районними у місті Полтаві радами в Управлінні з питань містобудування та архітектури та Полтавському міському управлінні земельних ресурсів та земельного кадастру, а також невідкладно після прийняття відповідних рішень, згідно наданих повноважень зазначених в даному рішенні, надавати копії прийнятих рішень до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру та передавати в електронному вигляді копії землевпорядних документацій, які були підставою для прийняття рішень районними у місті Полтаві радами.

Відповідно до рішення третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання «Про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Полтаві ради на території Полтавської міської територіальної громади» від 19.03.2021р.

1. Визначити, що до повноважень районних у місті Полтаві ради, їх виконавчих органів, з урахуванням адміністративно-територіального розподілу, належить вирішення питань щодо визначення та уповноваження посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Уповноваженим районними у місті Полтаві радами посадовим особам, здійснювати оформлення документів про адміністративні правопорушення з урахуванням вимог встановлених статтями 254, 256, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розгляд справ про адміністративні порушення згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення покласти на адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у місті Полтаві рад:

1.2. Адміністративній комісії виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради забезпечити здійснення повноважень щодо пункту 1 цього рішення в межах територій сіл: с. Абазівка, с. Лаврики,                  с. Рожаївка, с. Соломахівка, с. Червона Долина, с. Пальчиківка, с. Бугаївка, с. Витівка, с. Гутирівка, с. Карпусі, с. Келебердівка, с. Косточки,  с. Уманцівка,  с. Циганське, с. Супрунівка, с. Говтвянчик, с. Івашки, с. Мильці, с. Шостаки;

2. На підставі законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» надати повноваження Київській районній у м. Полтаві раді, Подільській районній у м. Полтаві раді, Шевченківській районній у м. Полтаві раді вирішувати у встановленому законодавством порядку питання опіки і піклування, здійснювати заходи щодо забезпечення ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, здійснювати інші заходи щодо захисту прав дітей, які проживають на території Полтавської міської територіальної громади.

2.3. Шевченківській районній у м. Полтаві раді забезпечити здійснення повноважень щодо пункту 2 цього рішення в межах територій сіл: с. Абазівка, с. Лаврики, с. Рожаївка, с. Соломахівка,  с. Червона Долина, с. Пальчиківка, с. Бугаївка, с. Витівка, с. Гутирівка, с. Карпусі,  с. Келебердівка, с. Косточки, с. Уманцівка,  с. Циганське, с. Супрунівка,  с. Говтвянчик, с. Івашки, с. Мильці, с. Шостаки.