Шевченківська районна у м.Полтаві рада

Затверджено рішенням четвертого пленарного засідання першої сесії Шевченківської  районної у м. Полтаві ради від 23.02.2021р.

 РЕГЛАМЕНТ

 роботи Шевченківської районної у м. Полтаві ради восьмого скликання

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Шевченківська районна у місті Полтаві рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Утворюється рішенням міської ради.

2. Рада проводить свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України, Постанов Кабінету України, рішень Верховної Ради України, інших державних законодавчих та нормативно-правових документів, власних рішень і цього Регламенту з  урахуванням загальноміських інтересів  та  колективних  потреб  територіальних громад районів у містах.

 1. Регламент роботи Шевченківської районної в м. Полтаві ради восьмого скликання (далі по тексту – Регламент) встановлює порядок скликання і проведення сесій ради, її засідань, формування органів місцевого самоврядування, порядок здійснення контрольної діяльності, процедури здійснення окремих видів діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також інші процедури, які випливають із повноважень ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” .
 2. Зміни та доповнення до регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.
 3. Рада діє лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, даним Регламентом та іншими актами, прийнятими радою в межах її повноважень.
 4. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.
 5. Голова ради, заступники голови ради, керівники виконавчих органів ради сприяють роботі депутатів, проводять невідкладний прийом депутатів ради з питань здійснення ними їх депутатських повноважень.
 6. Рішення ради, прийняті у межах її компетенції, обов’язкові до виконання для всіх підприємств, установ, політичних, релігійних та інших громадських організацій, які проводять свою діяльність на території району.
 7. Рада утворює Погоджувальну раду депутатських фракцій, груп і постійних комісій ради (далі – Погоджувальна рада).
 8. Погоджувальна рада є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на  розгляд ради.
 9. Погоджувальна рада може приймати рішення, які носять дорадчий характер.
 10. До складу Погоджувальної ради входять голова  ради, заступник голови ради,  голови  постійних  комісій  ради,  голови депутатських груп і фракцій..

РОЗДІЛ II

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЇ РАДИ

 1. Рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також з засідань постійних комісій ради.
 2. Сесії ради скликаються головою ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 3. Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
 4. Про скликання сесії голова, а у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” – заступник голови ради видає розпорядження. Інші суб’єкти, яким діючим законодавством надано право скликати сесії у інших випадках, передбачених ч.7, 8 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” – приймають рішення про скликання сесії.
 5. Розпорядження або рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення організаційним відділом виконавчого комітету Шевченківської районної у місті Полтаві ради (далі – організаційний відділ) не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які пропонується винести на розгляд ради.
 6. Голова ради зобов’язаний також скликати сесію ради за пропозиціями:

6.1. Депутатів ради, які становлять не менш однієї третини складу ради;

6.2. Виконавчого комітету районної ради;

6.3. Постійної депутатської комісії.

 1. Пропозиція депутатів про скликання сесії ради:

а) викладається письмово і підписується усіма депутатами, що підтримали відповідну пропозицію з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та дати підписання. Підписи повинні міститися на тому ж аркуші, що і основний текст пропозиції;

б) у тексті пропозиції обов’язково вказується мотивація скликання ради з посиланням на норми законодавчих актів, в межах яких діє рада та міститься перелік питань, які вносяться на розгляд ради саме в цей час.

7.1. До пропозиції депутатів обов’язково додається протокол зборів депутатів, кількість яких становить не менше однієї третини від загального складу ради і, на яких ініційовано пропозицію щодо скликання сесії ради.

7.2. Протокол зборів  обов’язково зазначає: дату і місце проведення зборів, кількість присутніх депутатів ради з зазначенням  їх  прізвища,  ім’я, по батькові; обрані зборами керівні органи (голова, секретар); перелік питань, які пропонують депутати розглянути радою; прізвище,  ім’я, по батькові депутатів присутніх на цих зборах, кому доручено подати голові ради пропозицію щодо скликання сесії.

7.3. Протокол зборів підписується головою та секретарем зборів.

 1. Пропозиція виконавчого комітету щодо скликання сесії ради формується шляхом прийняття на засіданні виконкому відповідного рішення більшістю голосів. В рішенні зазначається мотивація прийняття такого рішення, відповідність його законодавчим актам України в межах яких діє рада, перелік питань, які пропонуються на розгляд сесії саме в цей час. Рішення виконавчого комітету прошиваються та скріплюються підписами членів виконавчого комітету, які були присутні на його засіданні та проголосували за прийняття такого рішення.
 2. Порядок скликання сесії ради за пропозицією депутатської комісії.

9.1. Рішення про скликання сесії ради постійна депутатська комісія приймає на своєму засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії від її  загального складу.

9.2. Рішення комісії оформляється протокольно. В протоколі обов’язково зазначається дата проведення засідання комісії, присутність на ній депутатів, порядок денний, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного. Протокол, в якому зазначено прийняття рішення про скликання сесії районної ради, крім голови і секретаря підписують усі члени комісії, які були присутні на засіданні і голосували за це рішення.

 1. Суб’єкти, які зазначені у пунктах 6.1., 6.2., 6.3. даного Розділу регламенту і які вносять пропозицію щодо скликання сесії районної ради обов’язково готують проекти рішень сесії по запропонованих ними питаннях.

10.1. Проекти рішень є невід’ємною частиною протоколу, прийнятого однією третиною депутатів, рішень виконавчого комітету та постійної депутатської комісії

 1. Пропозиції вищезазначених суб’єктів з питань скликання сесії районної ради подаються на ім’я голови ради.

Пропозиції, які оформленні без дотримання вимог даного регламенту не підлягають розгляду.

 1. Пропозиції щодо скликання сесії надані відповідними суб’єктами розглядаються головою ради протягом двох тижнів. На кінець двотижневого терміну повинно бути прийнято розпорядження про скликання сесії ради, або надана письмова відповідь з мотивацією у відмові скликання сесії.
 2. У разі, якщо голова без поважних причин не скликає сесію і не дає відповідного розпорядження заступнику голови ради – заступник голови ради має право скликати сесію не раніше першого робочого дня наступного за тим, в який закінчився двотижневий термін.
 3. У разі, якщо і заступник голови ради без поважних причин не скликає сесію ради, тоді сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш, як одну третину її загального складу, або постійною депутатською комісією.

14.1. Депутати на своїх зборах однією третиною, або постійна депутатська комісія на своєму засіданні більшістю голосів обирають депутата, якому доручається відкрити та вести пленарне засідання ради.

 1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситись головою ради, постійними депутатськими комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.
 2. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, як за добу до відкриття сесії.
 3. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час..

РОЗДІЛ  ІІІ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД РАДИ

 1. Формування порядку денного сесії.

1.1. Порядок денний сесії ради формується головою ради, а в разі скликання сесії відповідно до ч.3 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 6.1., 6.2., 6.3. Розділу II даного Регламенту суб’єкти ініціатори скликання сесії.

1.2. Порядок денний сесії ради формується особами, що її скликають з урахуванням плану роботи ради, по мірі необхідності розгляду відповідних питань, а також за попередньо поданими письмовими пропозиціями постійних комісії ради, депутатів ради, виконавчого комітету  і інших суб’єктів, яким це право надано діючим законодавством. Пропозиції суб’єктів, про які йдеться, повинні бути подані до організаційного відділу не пізніше, як за 20 днів до дня проведення чергової сесії, а у випадках проведення позачергової сесії, не пізніше ніж за добу до дня проведення сесії.

 1. Порядок оформлення пропозицій до порядку денного сесії ради.

2.1. Пропозиції виконавчого комітету до порядку денного сесії ради оформлюються виконавчим комітетом шляхом подання ним відповідно оформленого питання та проекту рішення ради з цього питання;

2.2. Пропозиції інших суб’єктів повинні бути оформлені у письмовому вигляді із зазначенням питань, які пропонуються внести до порядку денного сесії ради, обґрунтування необхідності їх внесення та мати посилання на норми діючого законодавства, згідно  з якими  це питання віднесено до повноважень ради. Пропозиції, подані та оформлені без дотримання вимог цього пункту не підлягають розгляду.

2.3. При поданні пропозицій суб’єктами, які вказані у п. 2.2. цього розділу даного Регламенту, проекти рішень ради за цими пропозиціями готуються суб’єктами, які їх запропонували.

2.4. За результатами розгляду вищевказаних пропозицій до порядку денного сесії ради можуть вноситися тільки питання, які віднесені до повноважень ради.

2.5. Про відмову у включенні пропозиції до порядку денного сесії ради,  суб’єкт, від якого вона виходила, повідомляється письмово з зазначенням підстав відмови.

2.6. Питання, які входять до затвердженого розпорядження, але відповідно не підготовлені до початку сесії, знімаються з розгляду в процесії проведення  сесії.

 1. Вимоги до проектів рішень.

3.1. Проекти рішень, як правило, не повинні перевищувати 10 сторінок комп’ютерного тексту, набрані шрифтом розміром 14, набраних через одинарний інтервал.

3.2. Проекти рішень районної ради, а також додатки (довідки, доповідна записка, депутатський запит і інше), для їх розгляду на депутатських комісіях,  не пізніше як за 7 днів до сесії або засідання  райвиконкому у  завізованому примірнику передаються до організаційного відділу  для організації їх розгляду.

 1. Розгляд проектів рішень ради відповідними органами, посадовими особами, постійними комісіями, тощо.

4.1.  Проект рішення ради та додані до нього документи повинні бути прошиті та скріплені підписом(ами) особи (осіб), що є відповідальною(ими) за підготовку проекту рішення, підписом посадової особи організаційного  відділу, в разі потреби керівником юридичного відділу. На зворотній стороні останнього листа проекту рішення розміщується лист його погодження.

4.2. Лист погодження обов’язково підписується особою(ами) відповідальною(ними) за його підготовку.

4.3. Особою, відповідальною за підготовку проекту рішення ради є:

4.3.1. У разі, коли проект рішення був підготовлений виконавчим(и) органом(ами) ради – керівник(и) відповідного(их) виконавчого(их) органу(ів) ради;

4.3.2. У разі, коли проект рішення був підготовлений постійною комісією ради – голова цієї комісії;

4.3.3. У разі, коли проект рішення був підготовлений депутатом(ами) – цей(і) депутат(и);

4.3.4. У разі, коли проект рішення був підготовлений іншим суб’єктом(ами) – цей(і) суб’єкт(и).

4.4. Якщо діючим законодавством передбачена необхідність узгодження питання, викладеного в проекті рішення або (та) самого проекту рішення з іншими органами чи посадовими особами, проект рішення узгоджується також з цими особами та органами.

4.5. Якщо діючим законодавством передбачена необхідність отримання висновку(ів) щодо проекту рішення, особа(особи), що є відповідальною(ими) за підготовку проекту рішення ради, повинна(і) забезпечити отримання даного висновку до пленарного засідання ради.

4.6. Проект рішення також розглядається особою, за клопотанням (заявою) якої він був підготовлений.

За результатами розгляду проекту рішення ради він візується без зауважень, а у разі наявності зауважень – з зауваженнями, відповідними посадовими особами. Підпис посадової особи підприємства, установи, організації (крім виконавчих органів ради) скріплюються печаткою цієї юридичної особи.

4.7. Письмові зауваження та (або) пропозиції, які мають місце до проекту рішення повинні бути мотивованими.

4.8. До проекту рішення ради, який надається на розгляд вищевказаних суб’єктів та осіб, повинні додаватися документи, обов’язковість яких передбачена діючим законодавством України та інші необхідні документи, а також зауваження, пропозиції, рекомендації суб’єктів та осіб, які вже розглянули цей проект.

4.9. Проекти рішень ради з питань бюджету на відповідний рік, плану соціально-економічного розвитку району на відповідний рік, структури виконавчого органу, цільові програми до пленарного засідання розглядаються всіма постійними депутатськими комісіями, а також заступником голови ради, заступниками голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Свій розгляд зазначені суб’єкти закріплюють підписом-погодженням.

4.10. Інші проекти рішень ради проходять обов’язковий розгляд на засіданнях профільних депутатських комісій відповідно до своєї компетенції.

4.10.1. Пропозиції комісій по розглянутих проектах рішень надаються письмовими висновками, рекомендаціями або візуванням проекту рішення (позитивний висновок). Зауваження та пропозиції постійних комісій ради повинні бути викладені в протоколі їх засідань.

4.10.2. Інформація про проекти рішень ради, які пропонуються для розгляду на сесії доводиться до голів депутатських комісій не пізніш ніж за 7 днів до їх розгляду.

4.10.3. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій та надання висновків та рекомендацій проводяться:

– з питань рішення по яких приймаються прямо на сесії в період з 7 до 4 календарних днів до їх розгляду;

– з питань рішення по яких приймаються на засіданнях райвиконкому з наступним затвердженням на сесії, в  період з 7 до 4 календарних днів до  їх розгляду на засіданнях райвиконкому (вівторок, середа, четвер на 1-му та 3-му тижні місяця).

Розгляд проектів рішень, які відповідно підготовлені, може здійснюватись комісіями до настання вище вказаних термінів, в процесі їх готовності.

4.11. Якщо до проекту рішення є додатки, або інші документи, які затверджуються (погоджуються, встановлюються тощо) цим рішенням, вони після прийняття радою рішення обов’язково підписуються заступником голови ради. Прийняті  рішення ради з усіма документами, що до нього додаються, повинні бути прошиті та скріплені підписами осіб, зазначених у п.4.1. розділу ІІІ даного Регламенту, а також підписом голови та гербовою печаткою Шевченківської районної у м. Полтаві ради.

4.12. Не пізніше як за три дні до дня сесії ради, до проектів рішень ради  головою, заступником голови, постійними комісіями, депутатами можуть бути подані зауваження та (або) пропозиції. Зауваження та пропозиції постійних комісій, депутатів подаються у письмовому вигляді до організаційного відділу. Зауваження та пропозиції розглядаються відповідними виконавчими органами ради та іншими причетними суб’єктами. Зауваження та пропозиції, які не суперечать діючому законодавству, відповідають питанню, відображеному у проекті рішення ради, та є взаємоузгодженими, узагальнюються організаційним відділом та за узгодженням з  головою, або заступником голови, як правило, включаються до проекту рішення ради. В день проведення пленарного засідання ради кожний депутат перед своєю реєстрацією отримує проект порядку денного сесії ради. У разі необхідності головуючий без проведення голосування, за своєю ініціативою, або за ініціативою голів постійних комісій, може у ході пленарного засідання ради оголосити перерву для розгляду проекту рішення ради у постійних комісіях та відповідних виконавчих органах ради. Зауваження та пропозиції, подані пізніше строку вказаного у цьому пункті можуть розглядатися на пленарному засіданні ради за пропозицією осіб, що їх подали.

РОЗДІЛ IV

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ, РОЗГЛЯД НЕЮ ПИТАНЬ

ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ

 1. Загальні положення щодо проведення пленарного засідання ради.

1.1. Пленарні засідання ради проводяться у залі засідань за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30 або у режимі відеоконференції (крім питань, що потребують таємного голосування).

1.2. В окремих випадках за розпорядженням голови засідання ради можуть проводитися в іншому приміщенні. Підготовку приміщення для проведення засідання здійснює організаційний відділ.

1.3. Пленарні засідання ради починаються, як правило,  о десятій  годині ранку і закінчуються о вісімнадцятій годині, включаючи перерви на 15 хвилин кожні 2 години роботи та годинну перерву на обід, з 12 до 13 години, якщо радою не прийняте інше рішення в порядку, визначеному цим Регламентом.

1.4. Засідання  ради ведуться державною мовою.

1.5. Перед відкриттям та закриттям сесії звучить Державний Гімн України.

1.5. Якщо до вісімнадцятої години не всі питання порядку денного сесії будуть розглянуті, а радою не буде прийняте рішення про продовження терміну пленарного засідання, голова ради, або інша особа, яка відповідно до вимог діючого законодавства веде пленарне засідання ради (далі по тексту-головуючий), без проведення голосування оголошує перерву в пленарному засіданні ради до наступного дня. Пленарне засідання може бути продовжено за рішенням ради, але у будь-якому випадку не більш ніж до двадцятої години. Якщо до двадцятої години не всі питання порядку денного будуть розглянуті, головуючий без проведення голосування повинен оголосити перерву до  наступного дня, а вразі потреби до 10 робочих днів. На підставі пропозицій головуючого та за рішенням ради перерва може бути продовжена на більш тривалий термін.

1.6. Сесія ради проводиться гласно. В разі, коли радою розглядається питання, по якому діючим законодавством передбачено обов’язковість проведення закритого пленарного засідання, пленарне засідання проводиться закрито.  На закритому пленарному засіданні повинні бути присутніми лише особи, які мають таке право відповідно до вимог чинного законодавства, члени виконавчого комітету, представники юридичного та організаційного відділу, про що головуючий повідомляє раді, а також інші особи, присутність яких, за рішенням ради буде визнана необхідною для розгляду відповідного(их) питання(ь).

1.7. Місце для депутатів ради відводиться у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні і не можуть бути зайнятими іншими особами. Під час проведення пленарного засідання особи, які не є депутатами ради, не повинні знаходитись на місцях для депутатів.

1.8. На пленарному засіданні, як правило, повинні бути присутніми представники юридичного та організаційного відділів, а також (крім випадків проведення закритого пленарного засідання) керівники виконавчих органів ради та інші особи, які були запрошені на пленарне засідання ради.

1.9. На пленарних засіданнях сесій  ради можуть бути присутніми депутати інших рад, помічники депутатів та інші зацікавлені особи, яким за попереднім записом визначаються певні місця. Заявки зацікавленими особами подаються  голові ради, заступнику голови ради у випадках, передбачених даним Регламентом,  не пізніше ніж за 48 годин до початку пленарного засідання  ради. З дозволу  голови, заступника голови у випадках, передбачених даним Регламентом,  можуть бути присутніми на відповідних засіданнях також зацікавлені особи, які не подали заявку в зазначений термін. Відмова в присутності на вищезазначених засіданнях має бути мотивованою. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії і зобов’язані виконувати розпорядження головуючого.

 1. Порядок реєстрації депутатів, що прибули на сесію.

2.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, починається за годину до початку пленарного засідання ради. Реєстрація здійснюється організаційним відділом. Реєстрація здійснюється за списком депутатів ради, складеним в алфавітному порядку з зазначенням партійної приналежності депутатів. Депутат, що прибув на пленарне засідання, навпроти свого прізвища ставить свій підпис. В списку реєстрації депутатів, зазначається дата проведення пленарного засідання. Вказаний список підписується посадовою особою організаційного відділу, яка здійснювала реєстрацію депутатів з зазначенням у списку загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію, після чого даний список передається головуючому.

2.2. В разі, якщо пленарне засідання ради продовжується більше ніж один день, реєстрація депутатів проводиться щоденно у вищевказаному порядку.

2.3. В ході пленарного засідання ради на вимогу головуючого лічильною комісією проводиться перереєстрація депутатів.

2.4. Перереєстрація депутатів проводиться лічильною комісією, щоразу за окремим списком депутатів, складеним в алфавітному порядку з зазначенням партійної приналежності депутатів, в якому зазначається дата здійснення перереєстрації. При проведенні перереєстрації представник лічильної комісії, з трибуни, по черзі, називає прізвища депутатів ради, навпроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні робить відмітку „присутній”, а навпроти прізвищ осіб, що відсутні на пленарному засіданні „відсутній”. Цей список підписується лічильною комісією з зазначенням загальної кількості депутатів, що пройшли перереєстрацію і передається головуючому.

2.5. Головуючий повинен оголошувати на пленарному засіданні ради підсумки перереєстрації депутатів ради.

2.6. Про неможливість своєї  участі в пленарному засіданні ради  депутати, як правило, не пізніше одного дня до пленарного засідання ради, повинні сповістити  посадову особу організаційного відділу.

2.7. Якщо депутат не бере участі в пленарному засіданні ради без поважних причин, він несе відповідальність згідно до вимог законодавства.

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради.

3.1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

– відкриває, веде та закриває пленарне засідання ради, оголошує перерви;

– забезпечує дотримання вимог цього Регламенту усіма присутніми на пленарному засіданні;

– надає депутатам слово для доповіді, співдоповіді, виступів тощо на пленарному засіданні в порядку надходження від них заявок про це. У випадках порушення Регламенту головуючий має право попередити їх  і перервати виступаючого;

– має право першочергового виступу, у разі необхідності головуючий має право робити повідомлення, оголошувати інформацію, документи, тощо, а також у будь-який інший час у ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступів та процедуру голосування і підрахунку голосів.

– надає слово для виступу запрошеним на пленарне засідання особам, що записалися для виступу з відповідного питання;

– при необхідності, без рішення ради, має право самостійно продовжити час доповіді, співдоповіді, виступу тощо;

– оголошує письмові запити, запитання, заяви, довідки, пропозиції та зауваження депутатів тощо;

– ставить питання на голосування;

– до обрання лічильної комісії, оголошує результати голосування та інформацію про прийняття чи неприйняття рішення;

– дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії ради робочим органам і працівникам виконавчих органів ради, керівникам підприємств, установ, організацій, членам виконавчому комітету;

– здійснює інші повноваження, що передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

3.2. Головуючий:

– має право задавати питання;

– має право в першочерговому порядку вносити пропозиції, поправки, зауваження, тощо, щодо питань, які розглядаються на пленарному засіданні ради. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, то поправки, зауваження, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими;

– має інші права, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

3.3. Під час пленарного засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінку відносно виступаючих і їх доповідей, співдоповідей, виступів, тощо, за винятком випадків, коли вказані особи:

– використовують образливі вирази, непристойні слова і закликають до незаконних дій;

– перевищують час, відведений для доповіді, співдоповіді, виступу, тощо;

– висловлюються не по обговорюваному питанню;

– допускають помилки.

 1. Робочі органи сесії ради.

4.1. Для проведення сесії ради з числа депутатів утворюються робочі органи – секретар та лічильна комісія для підрахунку голосів у залі в  кількості двох  осіб.

4.2. Секретар та склад  лічильної комісії узгоджується заступником голови  ради та керівниками фракцій до початку роботи сесії та оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Якщо консенсусу до початку сесії не досягнуто, лічильна комісія та секретар обирається сесією шляхом висунення та голосування безпосередньо на сесії.

4.3. Секретар веде протокол сесії ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, пропозиції, зауваження, тощо, та передає їх головуючому на пленарному засіданні, виконує інші функції, передбачені цим регламентом та законодавством.

4.4. Лічильна комісія після її обрання здійснює:

– підрахунок голосів з питань, що розглядаються радою на її пленарному засіданні, результати якого голова лічильної комісії повідомляє головуючому для оголошення;

– перереєстрацію депутатів ради відповідно до вимог даного регламенту;

– виконує інші функції передбачені даним регламентом та законодавством.

 1. Хід пленарного засідання ради.

5.1. Сесію ради відкриває і веде  голова, а у випадках, передбачених діючим законом та цим Регламентом  – інша особа.

5.2. На початку засідання сесії, головуючий оголошує результати реєстрації депутатів ради, які прибули на її пленарне засідання.

5.3. Якщо результати реєстрації депутатів свідчать про правомочність сесії, головуючий оголошує сесію ради відкритою та повідомляє депутатів про осіб, присутніх на її пленарному засіданні за запрошенням.

5.4. Після відкриття головуючим сесії ради утворюються робочі органи у порядку визначеному п. 4 даного розділу Регламенту. До оголошення порядку денного сесії головуючий, заступник голови ради, голови постійних комісій, депутати ради, представники громадськості мають право робити повідомлення, оголошувати інформацію, документи, тощо, які вважають доцільними, загальний час яких не повинен перевищувати 15 хвилин.

5.5. Після утворення робочих органів головуючий оголошує порядок денний сесії ради, який був сформований у порядку, визначеному відповідно до розділу ІІІ даного Регламенту.

5.6. Після оголошення порядку денного сесії ради, до нього, на підставі рішення ради за пропозицією та (або) зауваженнями головуючого, та (або) депутатів ради, можуть бути внесені зміни (доповнення порядку денного сесії новими питаннями, або (та) виключення з нього будь-яких питань), при цьому кожна пропозиція і зауваження, щодо зміни порядку сесії голосується окремо. Пропозиція щодо доповнення порядку денного ради новим питанням в письмовому вигляді разом з проектом рішення з даного питання  передається  секретарю сесії. Зауваження до питань, що включені до порядку денного сесії ради не повинні змінювати суті питання та виходити за його межі.

5.7. Після внесення змін до порядку денного сесії, рада шляхом голосування його затверджує. У разі, якщо до порядку денного сесії в порядку визначеному даним Регламентом не надійшло будь-яких пропозицій і зауважень щодо його зміни – порядок денний сесії затверджується одразу після його оголошення.

5.8. Після затвердження порядку денного сесії ради, головуючий оголошує про перехід до розгляду питань затвердженого порядку денного.

5.9. Після закінчення розгляду кожного питання порядку денного сесії, головуючий оголошує про перехід до розгляду наступного питання порядку денного.

5.10. Розгляд питань порядку денного сесії здійснюється згідно з цим Регламентом.

5.11. Після розгляду усіх питань, внесених до порядку денного сесії ради, головуючий закриває сесію.

5.12. Якщо сесія з будь-яких причин стає неправомочною, головуючий має право без рішення ради оголосити перерву на термін, який головуючий визначає самостійно, або закрити сесію. Якщо після закінчення перерви сесія знову буде неправомочною головуючий закриває сесію.

5.13. Закриття сесії здійснюється головуючим шляхом оголошення про це на пленарному засіданні ради. Рішення про закриття сесії радою не приймається.

 1. Розгляд питань порядку денного.

6.1. Після оголошення головуючим переходу до розгляду відповідного питання порядку денного сесії він надає слово головам постійних комісій для оголошення їх висновків та (або) рекомендацій з цього питання, або оголошує їх самостійно. Якщо питання порядку денного, яке розглядається та (або) проект рішення не були попередньо розглянуті постійними комісіями, виконавчим комітетом, а також іншими суб’єктами, вказаними у п. 4 розділу ІІІ даного Регламенту, головуючий має право оголосити перерву. Термін перерви визначається головуючим самостійно без голосування з цього питання радою.

6.2. Після оголошення висновків та (або) рекомендацій постійних комісій головуючий надає слово для доповіді з питання, що розглядається. Термін доповіді не повинен перевищувати  20 хвилин.

6.3. Після доповіді питання порядку денного сесії головуючий має право задати запитання доповідачу, після чого надає таке право іншим особам, серед яких, депутати ради мають першочергове право. Запитання, що задаються доповідачу, не повинні виходити за межі обговорюваного питання порядку денного сесії ради.

6.4. Якщо з обговорюваного питання є співдоповідач(і), після того, як доповідач відповість на всі запитання (у разі їх наявності), головуючий надає слово для співдоповіді(ей). Термін співдоповіді не повинен перевищувати 10 хвилин.

6.5. Після закінчення виступу(ів) співдоповідача(ів) йому(їм) можуть бути задані запитання у порядку, передбаченому пп.. 6.3. п. 6  даного розділу Регламенту.

6.6. Після закінчення доповіді, співдоповіді(ей), а також запитань (у разі їх наявності) головуючий надає слово для виступів особам, які подали до секретаріату заявку про це. Слово для виступів надається у порядку черговості подання ними заявок до секретаря, при цьому, особам, які не є депутатами ради, як правило, слово надається за згодою депутатського корпусу. Термін виступу не повинен перевищувати 5 хвилин.

6.7. Заступник голови, голови постійних комісій, керівники депутатських груп та фракцій мають право взяти слово для виступу у будь-який час (крім часу коли проводиться голосування, підрахунок голосів та виступ іншої особи). Серед вказаних осіб та інших осіб, присутніх на сесії ради,  голова має право першочергового виступу. Будь-який депутат може виступити з того самого питання порядку денного сесії не більше двох разів. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище.

Виступаючий на сесії не повинен використовувати в своїй промові грубі і некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. В цьому випадку головуючий робить попередження промовцю, а, в разі повторення, позбавляє слова. Якщо виступаючий  перевищив наданий йому час для виступу або виступає не по обговорюваному питанню, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6.8. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення ради, які надійшли у ході сесії ради, повинні бути подані суб’єктом, який їх запропонував,  у письмовому вигляді до секретаря сесії, при цьому вони повинні бути підписані цим суб’єктом із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, а для осіб, які не є депутатами, також – місця роботи та посади. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення ради, які  надійшли у ході сесії від фракції(ій) повинні бути підписані їх керівниками із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові.

6.9. У ході пленарного засідання, рада може прийняти рішення про припинення виступів, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості депутатів. Перед припиненням обговорення головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих і тих, що вже виступили, з’ясовує, хто наполягає на виступі

Після закінчення виступів  голова, доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом не більше 5 хвилин кожний.

Якщо депутат не має можливості виступити у зв’язку з припиненням обговорення, то на його прохання текст виступу повинен бути включений до стенограми засідання.

Список депутатів, які записались на виступ і не виступили, оголошується на сесії

6.10. При розгляді питання порядку денного сесії головуючий, у разі необхідності, з власної ініціативи або на вимогу інших осіб, має право надати слово для інформації та (або) довідок з цього питання відповідній особі. За рішенням ради головуючий зобов’язаний надати слово відповідним особам для інформації та (або) довідки з питань порядку денного сесії. Термін інформації не повинен перевищувати 7 хвилин, а термін для довідки – 3 хвилини.

6.11. Після закінчення обговорення питання порядку денного сесії ради головуючий оголошує про перехід до голосування з даного питання порядку денного.

6.12. У разі, якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому даним регламентом, не надійшло ніяких пропозицій, зауважень, поправок головуючий ставить питання щодо прийняття проекту рішення.

6.13. Якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому даним регламентом, надійшли пропозиції, зауваження, поправки головуючий ставить питання щодо прийняття вказаного проекту рішення за основу. Після цього на голосування головуючим ставляться вказані пропозиції, зауваження та поправки у порядку їх надходження. При цьому пропозиції, зауваження та поправки головуючого ставляться на голосування першими, потім заступника голови ради, потім – голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій, потім – інших депутатів.

6.14. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення  не оформлені письмово і не подані до секретаря, а також не підписані суб’єктом, який їх запропонував, на голосування не ставляться.

6.15. Перед внесенням на голосування пропозицій, зауважень та поправок головуючий має право подати їх на розгляд відповідним посадовим особам, виконавчим органам ради, для чого головуючий має право без голосування  оголосити перерву у пленарному засіданні ради терміном не більше, як на 2 години. Після цього головуючий надає право виступу зазначеним особам, або самостійно доповідає про розгляд наданих пропозицій, зауважень та поправок.

6.16. Якщо з вказаних пропозицій, зауважень та поправок було отримано  негативні висновки, головуючий пропонує особі, яка їх запропонувала, зняти їх з розгляду. Якщо зазначена особа відмовляється, головуючий ставить пропозиції, зауваження та поправки на голосування.

6.17. Якщо пропозиція, зауваження та поправка до проекту рішення є такою, що суперечить пропозиції, зауваженню, поправці, які вже були проголосовані та прийняті радою, ця пропозиція, зауваження, поправка на голосування не ставиться, про що головуючий повідомляє депутатам на пленарному засіданні ради.

6.18. Після того, як були проголосовані пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення ради, головуючий ставить на голосування проект рішення ради в цілому з урахуванням усіх прийнятих пропозицій, зауважень та поправок до нього.

6.19. У разі, якщо до проекту рішення було прийнято багато пропозицій, зауважень, поправок, або таких, що є складними чи суттєво змінюють початковий текст проекту рішення, головуючий має право без прийняття радою окремого рішення оголосити перерву і доручити секретарю сесії та відповідним посадовим особам доопрацювати остаточний текст проекту рішення ради з урахуванням всіх прийнятих до нього пропозицій, зауважень, поправок. Термін перерви встановлюється головуючим самостійно, але він повинен бути, не більший ніж 2 години. У цьому випадку проект рішення в цілому ставиться на голосування після оформлення його остаточного тексту.

6.20. У разі якщо у ході пленарного засідання ради по питанню порядку денного сесії надійшли альтернативні проекти рішення ради, першим ставиться на голосування проект рішення ради, який був підготовлений у порядку визначеному розділом ІІІ цього Регламенту. Якщо вказаний проект рішення не був прийнятий, головуючий без проведення радою голосування, оголошує перерву для розгляду альтернативних проектів рішень ради у постійних комісіях та відповідних виконавчих органах ради та іншими необхідними суб’єктами, у випадку, якщо вони попередньо не розглядалися відповідно до даного Регламенту. Термін перерви визначається головуючим самостійно. Термін вказаної перерви, як правило, не повинен перевищувати двох годин. Після закінчення перерви головуючий надає слово для виступу головам постійних комісій та керівникам відповідних виконавчих органів та іншим суб’єктам, або самостійно доповідає про розгляд альтернативних проектів рішень ради. Якщо з альтернативних проектів рішень ради було отримано негативні висновки, головуючий пропонує суб’єкту(ам), який(і) їх запропонував(ли) зняти їх з розгляду. Якщо цей(ці) суб’єкт(и) відмовляється(ються), головуючий ставить альтернативні проекти рішень ради на голосування у порядку черговості надходження їх до секретаріату.

 1. Порядок прийняття рішень ради та набрання ними чинності.

7.1. Рішення ради приймаються у порядку, встановленому діючим законодавством та цим Регламентом, відкритим, поіменним або таємним голосуванням. Рішення ради з процедурних питань щодо проведення її пленарного засідання, не оформлюються окремо, а зазначаються у протоколі сесії ради.

Під час проведення відкритого голосування  підрахунок голосів на сесії доручається групі депутатів (лічильна комісія), склад якої визначає сесія.

Перед початком відкритого голосування головуючий перелічує пропозиції, які ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийнято рішення.

Під час голосування по одному питанню кожен депутат має один голос і подає за пропозицію, проти неї або утримається.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування: прийнята пропозиція чи відхилена.

За рішенням ради голосування по проекту рішення проводиться в цілому або спочатку по розділах, статтях, пунктах, а потім в цілому.

7.2. Таємне голосування, або поіменне обов’язково проводиться у випадках передбачених законом. У всіх інших випадках таємне, або поіменне голосування проводиться за рішенням ради, при цьому пропозиції щодо проведення таємного, або поіменного голосування з кожного конкретного питанню можуть надходити від голови, заступника голови та депутатів ради.

7.3. Вирішальна частина проекту рішення ради з питання, з якого законодавством передбачена обов’язковість проведення таємного голосування, повинна містити зміст цього питання.

7.4. Порядок проведення поіменного голосування.

7.4.1. Для проведення поіменного голосування лічильною комісією в алфавітному порядку складається список депутатів ради. У вказаному списку голова ради вказується останнім.

7.4.2. При голосуванні голова лічильної комісії з трибуни по черзі називає прізвища депутатів ради та останнім –  голови.

7.4.3. Напроти прізвища кожної особи у вказаному списку голова лічильної комісії відображає результат її голосування. Напроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні, але  не взяли участі у голосуванні, голова лічильної комісії робить відмітку «не взяв участі у голосуванні», а напроти прізвища осіб, які відсутні на пленарному засіданні, голова лічильної комісії робить відмітку «відсутній».

7.4.4. Вказаний список з вказівкою дати проведення пленарного засідання, номеру сесії, питання, з якого проводилось голосування та кількості осіб, що проголосували «за», «проти», «утримуюсь», а також осіб, які не  взяли участі у голосуванні та осіб, які відсутні на пленарному засіданні, підписується головою та секретарем лічильної комісії.

7.5. Порядок таємного голосування.

7.5.1. Таємне голосування проводиться у залі засідань  ради за адресою: вул. Калініна, 30.

7.5.2. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів рада відкритим голосуванням створює лічильну комісію в складі 5 депутатів від різних політичних партій. До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті до складу виборних органів або на службові посади.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Перед голосуванням лічильна комісія оглядає скриньку для бюлетенів, опломбовує її,  зазначає дату проведення таємного голосування, ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії та печатку. Скринька встановлюється у місці доступного для огляду.

7.5.3. Тривалість таємного голосування встановлюється за рішенням ради за пропозицією головуючого. Голосування починається з моменту видачі бюлетеню першій особі (депутату ради або  голові) і закінчується по закінченню терміну, встановленого для таємного голосування.

7.5.4. Контроль за дотриманням терміну тривалості таємного голосування та за дотриманням порядку проведення таємного голосування здійснює лічильна комісія.

7.5.5. Форма (формат паперу, його колір) та зразок бюлетеня затверджується лічильною комісією для проведення таємного голосування на своєму засіданні.

7.5.6. Бюлетені для таємного голосування повинні бути  однаковими по якості паперу, на якому вони виготовляються, кольору, розміру, змісту та містити у собі проект рішення ради, з якого проводиться таємне голосування, а також три варіанта відповіді: «за», «проти», «утримуюсь» з відведеним місцем для відміток напроти них.

7.5.7. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії у кількості, що відповідає кількості депутатів, які пройшли реєстрацію перед пленарним засіданням або кількості депутатів в разі проведення перереєстрації.

7.5.8. В бюлетені для таємного голосування може вноситись будь-яка кількість кандидатур або варіантів проекту рішення.

Висування кандидатур та внесення пропозицій щодо проекту рішення здійснюють, відповідно до закону голова ради, постійні комісії ради, групи депутатів та окремі депутати.

Якщо кандидат дає самовідвід, то його кандидатура знімається з обговорення і не включається в списки для таємного голосування.

Кандидати, від яких не надійшло відводів, включаються в списки для голосування.

7.5.9. Перед початком голосування лічильна комісія складає список для таємного голосування, до якого включає в алфавітному порядку прізвища усіх зареєстрованих депутатів ради.

7.5.10. Видача бюлетенів для таємного голосування здійснюється лічильною комісією за столом лічильної комісії, після пред’явлення депутатом та  головою відповідного посвідчення або іншого документа, що посвідчує особу. При видачі бюлетенів біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії та особи, які отримують бюлетені.

7.5.11. Безпосередньо перед видачею бюлетеню для таємного голосування на ньому ставиться підпис члена  лічильної комісії який видає бюлетень.

7.5.12. Про отримання бюлетеню для таємного голосування особи, що його отримали, ставлять свій підпис у списку для таємного голосування.

7.5.13. Після завершення видачі бюлетенів список таємного голосування підписується головою та секретарем лічильної комісії. У списку зазначається дата проведення голосування, напроти прізвища осіб, які відсутні, тобто не пройшли перереєстрацію перед проведенням таємного голосування на пленарному засіданні, головою лічильної комісії робиться відмітка «Відсутній», напроти прізвища осіб, які присутні, тобто пройшли перереєстрацію, але не одержали бюлетені для таємного голосування робиться відмітка «не одержав бюлетень». Депутатам, що прибули на пленарне засідання після реєстрації, бюлетені не видаються.

7.5.14. Заповнення бюлетеня здійснюється виключно у кабіні для голосування. Знаходження у кабіні більш ніж однієї особи одночасно забороняється.

У бюлетені для таємного голосування особа робить у місці для відмітки  напроти відповіді з якою вона згодна позначку «+», або іншу позначку.

7.5.15. Після заповнення бюлетеню для таємного голосування особа повинна одразу пройти до скриньки для бюлетенів і опустити до неї бюлетень.

7.5.16. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

7.5.17. Під час проведення голосування не допускається припинення голосування, розкриття скриньки для бюлетенів та підрахунок голосів.

7.5.18. По закінченню терміну, встановленого радою для таємного голосування, лічильна комісія:

1) оголошує про його закінчення;

2) гасить, шляхом перекреслення та підраховує невикористані бюлетені і запаковує їх в окремий пакет, який маркується словами «Невикористані бюлетені»; на пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів у пакеті; пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання;

3) перевіряє цілісність печатки на скриньці для бюлетенів та розкриває її у залі засідань за адресою: Калініна, 30

7.5.19. Після розкриття скриньки для бюлетенів комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньці. З цих бюлетенів комісія встановлює кількість бюлетенів, які визнані нею недійсними, кількість бюлетенів, з яких проголосоване «За», «Проти», «Утримуюсь».

7.5.20. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, на яких відсутні підписи члена  лічильної комісії, мають місце підписи інших осіб, бюлетені, у яких не зроблено жодної позначки, або позначки зроблені більш ніж в одному місці для відмітки чи за межами його, бюлетені, на яких зроблені будь-які помітки, що не передбачені цим порядком, мають місце будь-які виправлення.

7.5.21. Недійсні бюлетені запаковуються лічильною комісією в окремий пакет, який маркується словами «Бюлетені, які визнані недійсними». На пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті. Пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання.

7.5.22. Після підрахунку голосів, бюлетені з відповідями «За», «Проти», «Утримуюсь» пакуються окремо, в залежності від відповіді у три пакети, які маркуються відповідно словами «За», «Проти», «Утримуюсь». На пакетах з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів у кожному пакеті. Пакети заклеюються та підписуються всіма членами лічильної комісії на лінії склеювання пакету.

7.5.23. Під час підведення підсумків голосування, біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії. Підсумки таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу про підсумки таємного голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії. При наявності особистої думки особи, що входить до складу лічильної комісії, вона у письмовому вигляді додається до протоколу і оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради на якому здійснювалось таємне голосування.

7.5.24. Про підсумки таємного голосування голова лічильної комісії доповідає раді на пленарному засіданні одразу після їх підведення.

7.5.25. Результати проведеного таємного голосування затверджуються рішенням сесії ради.

7.5.26. Пакети з бюлетенями для таємного голосування разом з протоколом про підсумки таємного голосування додаються до протоколу сесії ради, який разом з вказаними документами зберігається у встановленому законодавством порядку.

7.5.27. У разі, якщо під час голосування, або після його закінчення, будуть виявлені порушення порядку таємного голосування, порушення, або помилки при визначені підсумків голосування, за рішенням ради проводиться повторне голосування.

7.6. Ніхто не має права переривати голосування, що почалося.

7.7. Обраним вважається кандидат (прийнятим варіант проекту рішення), який за підсумками голосування набрав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради.

7.8. Повторне голосування проводиться у випадках, коли на одну посаду (рішення) висунуто два та більше кандидатів (варіантів) і жоден з них не набрав необхідної більшості голосів.

Повторне голосування проводиться по двох кандидатурах (варіантах), які при першому голосуванні одержали найбільшу кількість голосів депутатів районної ради.

Якщо при повторному голосуванні ні один з кандидатів (варіантів) не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори, вносяться нові кандидатури, варіанти проектів рішень.

 1. Рішення прийняті радою на пленарному засіданні підписуються головою ради, а у випадках передбачених законом та цим Регламентом головуючим на пленарному засіданні ради. Рішення скріплюється гербовою печаткою ради.

Рішення у десятиденний термін з часу його прийняття підписує головуючий на засіданні ради. Упродовж цього терміну воно може бути призупинене головою ради і повторно винесене на розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. В цьому випадку рада зобов’язана повторно розглянути це рішення і відхилити вказані зауваження або підтримати ці зауваження. Якщо рада підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 1. Фіксування ходу пленарного засідання ради.

9.1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол та може здійснюватись технічний запис ходу пленарного засідання ради.

9.2. Протокол сесії ради ведеться секретарем сесії, а до моменту його обрання – посадовою особою організаційного відділу.

9.3. Протокол повинен містити:

– найменування ради, порядковий номер сесії та скликання ради, дату, час проведення сесії;

– найменування посади, прізвище, ім’я головуючого на сесії;

– число депутатів, обраних до ради, число депутатів присутніх на пленарному засіданні, які пройшли реєстрацію згідно вимог цього Регламенту;

– порядок денний сесії;

– прізвища і посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих з кожного питання та депутатів, що внесли запити чи запитання;

– зауваження, пропозиції, поправки, що були внесені з кожного проекту рішення ради в письмовій формі із зазначенням прізвища та ім’я особи, що їх внесла;

– результати голосування по кожному проекту рішення ради, по кожному зауваженню, пропозиції, поправці до них, які надійшли в письмовій формі;;

– запис про прийняття або неприйняття кожного рішення ради.

9.4. До протоколу додаються:

– у разі наявності, тексти доповідей та співдоповідей з усіх питань, що розглядаються на пленарному засіданні;

– проекти рішень ради з питань порядку денного сесії, усі пропозиції, зауваження, поправки до них які надійшли в письмовій формі;

– тексти оголошених на сесії документів;

– списки для поіменного та таємного голосування (якщо такі голосування проводились);

– списки для реєстрації та перереєстрації депутатів;

– протокол(и) лічильної комісії.

9.5. Протокол сесії ради та рішення повинні бути оформлені не пізніше 10 робочих днів після закриття сесії.

9.6. Протоколи сесії разом з документами та матеріалами, що додаються до нього, зберігаються у встановленому законодавством порядку.

9.7. Технічний запис ходу пленарного засідання ради здійснюється організаційним відділом. Технічний запис ходу пленарного засідання ради зберігається в організаційному відділі три роки.

9.8. Протокол сесії підписує голова ради, заступник голови ради або головуючий на її засіданні, а також секретар сесії, та скріплюється гербовою печаткою ради. Протокол сесії прошивається разом з усіма документами та матеріалами, що додані до нього. Копії протоколу та рішень ради, а також витяги з них, підписуються (завіряються) заступником голови ради або посадовою особою організаційного відділу та скріплюються  простою круглою печаткою – для документів.

9.9. Рішення ради надсилаються відповідним організаціям (об’єднанням), підприємствам і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття.

Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

РОЗДІЛ V

ПЛАН РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕПУТАТАМИ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗВЕРНЕНЬ, ЗАПИТІВ, ЗАПИТАНЬ, ТОЩО

 1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річних планів її роботи (надалі – план роботи ради).

План роботи ради на наступне півріччя затверджується радою не пізніш, як на останньому пленарному засіданні поточного року.

1.1. Пропозиції щодо плану роботи ради на наступний рік подаються заступнику голови ради суб’єктами, які мають право вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, не пізніше як за місяць до закінчення поточного року.

Заступник голови ради узагальнює надані пропозиції щодо плану роботи ради, після чого забезпечує підготовку відповідного проекту рішення ради з цього питання з дотриманням вимог даного Регламенту та діючого законодавства.

1.2. На першому пленарному засіданні поточного року голова або заступник голови ради звітує про виконання плану роботи ради за попередній рік. На пленарному засіданні це питання розглядається останнім. Звіт про виконання плану роботи ради приймається нею до відома та може бути включений до звіту голови ради.

 1. Депутатський запит (далі запит) – це підтримана рішенням ради вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, організацій, установ, розташованих, або зареєстрованих, на території району, дати офіційне роз‘яснення, або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і віднесені до повноважень ради.

2.1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо (письмова форма) або на пленарному засіданні ради  (письмова, або усна форма). Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Запит може бути відхилений тільки в тому випадку, якщо його зміст виходить за межі повноважень ради.

2.2. При внесенні депутатського запиту від депутата в письмовій формі, текст запиту передається головуючому на сесії для його оголошення. В тексті депутатського запиту відмічається кому направлено запит, наводяться факти, обставини, які викликали необхідність у депутата внести цей запит. Запит підтверджується підписом депутата. До запиту  в письмовій формі додається проект рішення сесії з даного питання.

При внесенні депутатського запиту в усній формі депутат посилає головуючому на засіданні записку з проханням надати йому слово для виступу з запитом до посадовця, або органу (вказати до кого).  Отримавши слово депутат оголошує свій запит. До запиту в письмовій формі додається проект рішення сесії з даного питання.

Депутатський запит від групи депутатів, депутатської комісії вноситься тільки в письмовій формі. В тексті депутатського запиту відмічається кому направлено запит, наводяться факти, обставини, які викликали необхідність у депутатів внести цей запит. Запит підтверджується підписам всіх депутатів. Запит від депутатської комісії подається в формі пропозиції, затвердженої на засіданні комісії. До запиту  в письмовій формі додається проект рішення сесії з даного питання.

2.3. Депутатський запит обговорюється в разі необхідності на пленарному засідання ради. Сесія ради за результатами обговорення запиту приймає рішення про його підтримку або відмову в підтримці. В разі прийняття рішення про підтримання запиту, голова ради забезпечує доведення тексту запита до відповідного органу або посадової особи.

2.4. Орган, або посадова особа, до яких направлено запит, зобов‘язані дати  письмову відповідь на запит  раді у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2.5. Відповідь на запит в разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше третини присутніх на засіданні депутатів ради.

2.6. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення. Проект рішення готується особою за ініціативою якої підготовлений депутатський запит.

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації, або роз‘яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради, або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення з нього не приймається.
 2. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради, і передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради, або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов‘язані розглянути ці пропозиції та зауваження не пізніш, як у місячний термін, якщо інший термін не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також голову ради.
 3. Депутат має право знайомитися з будь якими офіційними документами, які зберігаються у раді та райвиконкомі, та робити виписки, копіювання цих документів. Для отримання документів депутат звертається з письмовим зверненням до голови ради, в якому зазначає перелік документів необхідних йому для ознайомлення. Голова ради відповідно до вимог законодавства та Регламенту роботи виконавчого комітету ради, розглядає звернення та дає доручення посадовим особам виконавчого комітету підготувати та видати зазначені документи для ознайомлення. Депутат для роботи отримує документи за описом або працює з ними у присутності відповідальних працівників райвиконкому. Депутат несе персональну відповідальність за розголошення та використання інформації згідно вимог законодавства.

Р О З Д І Л 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до повноважень ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

В своїй діяльності керуються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні депутатські комісії  ради.

 1. Рада утворює комісії:

– Мандатна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з громадськими формуваннями та політичними партіями, гласності діяльності ради;

– постійна депутатська комісія з питань економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, бюджету та фінансів;

– а також постійні комісії ради з інших питань, визначає їх кількісний склад та затверджує голів комісій.

 1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за поданням голови ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова ради та заступник голови ради.

Депутат має право і повинен входити лише до складу однієї постійної комісії ради, але може бути присутнім на засіданні інших комісій з правом дорадчого голосу. Депутатські фракції та групи, численність яких перевищує кількість затверджених постійних депутатських комісій районної ради, повинні забезпечити представництво та участь своїх членів у роботі кожної депутатської комісії.

Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніш створені комісії, вносити зміни до складу комісії.

 1. Постійні комісії по питаннях, які належать до їх відома, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників відповідних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду, вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

Р О З Д І Л   VІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими відповідними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половини загального складу комісії.
 3. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань підписуються головою (головуючим) і секретарем комісії.

Питання, які належать до відома кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 1. Постійна комісія з метою вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, у тому числі й на договірній основі.

Загальні повноваження постійних комісій районної у місті ради визначаються статтею 47 “Постійні комісії ради” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні.”

Р О З Д І Л   VІІІ

ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймаються радою.

До складу тимчасових контрольних комісій включаються представники всіх депутатських фракцій та груп.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Результати роботи тимчасової контрольної комісії заслуховуються сесією ради та приймається рішення про відповідне реагування.

 1. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Тимчасові контрольні комісії в своїй роботі керуються ст. 48 “Тимчасові контрольні комісії ради” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Р О З Д І Л   IX

СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП ТА ФРАКЦІЙ РАДИ

 1. Депутати ради на основі  єдності  поглядів, або партійного  членства  можуть об’єднуватися у депутатські групи та фракції. Депутатські групи та фракції  ради  утворюються виключно  депутатами.

1.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи з чисельністю не менше п’яти  депутатів.

1.2. Депутатські фракції ради формуються на партійній основі депутатами ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

1.3. Депутатські групи та фракції ради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

1.4. Депутат місцевої ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції.

 1. Порядок вступу до фракції та виходу з  неї  визначається самою фракцією.

Голова ради не входять до складу жодної депутатської групи та фракції.  Депутати ради, які входять до складу депутатської фракції або групи, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію або групу – керівника депутатської фракції або групи.

 1. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована у раді. Умовою її реєстрації є надходження до ради підписаного персонально депутатами  письмового  повідомлення  про сформування депутатської групи або фракції з зазначенням її назви,  мети  чи завдань, персонального складу та партійної належності членів групи або фракції та прізвища, ім’я, по батькові депутатів, які уповноважені представляти групу або фракцію.  Назви депутатських груп та фракцій повинні бути різними.

Після надходження повідомлення про створення депутатської групи або фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про сформування такої групи або фракції, її кількісний склад та керівника фракції,  уповноваженого представника (за наявності). В тому ж порядку повідомляється про зміни  в складі депутатських групи або фракції.

Про  зміни в складі депутатської групи або фракції її керівник або уповноважений представник повідомляє письмово голову ради або його заступника.   

У  разі, коли склад депутатської групи стає меншим від встановленої кількості,  вона  після  15 днів (з дня виходу  за заявою 5 – го члена)  оголошується  головою ради розпущеною.

Керівник депутатської фракції має права на рівні голови постійної депутатської  комісії.

 1. Порядок роботи депутатської фракції визначається безпосередньо депутатською фракцією.

Депутатські групи та фракції проводять свої засідання відкрито і гласно.  За рішенням депутатської групи або фракції може бути проведено закрите засідання.

Депутатські групи та фракції попередньо обговорюють кандидатури на посади голови ради і його заступника, голів комісій.

Постійні комісії ради формуються групами та фракціями за принципом  пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між заінтересованими депутатськими групами та фракціями.

 1. Депутатські групи та фракції мають право:

1) на  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

 1. Депутатська група або фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має  право  на  виступ свого представника після припинення обговорення на сесії ради.

Жодна  депутатська  група або фракція не має права виступати від імені територіальної громади району.

Депутати і депутатські групи та фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

Зареєстровані депутатські  групи та фракції  та  їх  члени мають й інші права, встановлені Конституцією України, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”,  цим  Регламентом.

 1. Діяльність депутатської групи та фракції припиняється у разі:

– вибуття з депутатської групи окремих депутатів, внаслідок чого в її складі залишилось менше 5 депутатів, про що керівник депутатської групи повідомляє раду на її черговому пленарному засіданні;

– прийняття більшістю депутатів, які входять до складу депутатської фракції або групи, рішення про припинення її діяльності, про що керівник депутатської фракції або групи повідомляє раду на її черговому пленарному засіданні;

– закінчення строку повноважень ради.

 1. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею груп та фракцій, координує їх роботу і може заслухувати повідомлення про їх діяльність. Організація діяльності депутатських груп та фракцій покладається на голову ради та його заступника.
 2. В своїй діяльності депутатські групи та фракції керуються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

РОЗДІЛ X

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ

 1. Виконавчим органом ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою.

Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією голови ради.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 1. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови ради, заступника голови ради, заступників голови ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Очолює виконавчий комітет – голова ради.

 1. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради.
 2. Засідання виконавчого комітету скликаються головою ради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним своїх повноважень – заступником голови ради в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 3. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Виконавчий комітет ради наділяється повноваженнями, викладеними в ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні.”

РОЗДІЛ

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТУ.

 1. Голова, заступник голови ради та депутати ради зобов’язані неухильно дотримуватись цього Регламент.
 2. Загальний нагляд за виконанням регламенту покладається на Мандатну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та політичними партіями, гласності діяльності ради (далі – Мандатна комісія).
 3. У разі порушення регламенту будь ким, це порушення є предметом розгляду та обговорення на засіданні Мандатної комісії з обов’язковим доведенням до депутатів результатів обговорення.
 4. У разі, якщо порушення цього Регламенту може призвести до викривлення рішення, що обговорюється та буде прийматися радою, голова Мандатної комісії має право взяти слово позачергово та довести до депутатів суть порушення і можливі наслідки.

Р О З Д І Л   I

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ.

До цього Регламенту можуть бути внесені зміни рішенням ради після обговорення на сесії за поданням  голови ради, заступника голови ради, голів постійних комісій, депутатом  ради. Прийняті зміни вступають в дію з моменту закриття сесії, на якій вони були внесені, якщо інше не передбачено самим рішенням.

Р О З Д І Л   XIІI

ПЕРША СЕСІЯ НАСТУПНОГО СКЛИКАННЯ.

 1. Перша сесія скликається Шевченківською районною у м. Полтаві територіальною виборчою комісією Полтавської області (далі – виборча комісія) не пізніше, як через 14 днів після реєстрації новообраних депутатів.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії ради відкриває голова виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів ради та веде пленарне засідання до сформування тимчасової президії. На порядок денний першої сесії виносяться питання про вибори голови ради та заступника голови ради.
 3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Головуючий тимчасової президії визначається з числа членів тимчасової президії.
 4. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог законодавства та Регламенту ради. Після обрання голови ради, за його пропозицією, до порядку денного можуть бути включені інші питання.

Р О З Д І Л   V

ГРОМАДСЬКІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Система громадського самоврядування району включає:

органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення), які можуть наділятися частиною повноважень, фінансів і майна ради;

загальні збори громадян, інші форми безпосереднього волевиявлення, передбачені законодавством України.

 1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає рада за зверненням ініціативної групи громадян. Органи самоорганізації населення утворюються за територіальною ознакою, виходячи з соціально-економічної цілісності території та з урахуванням пропозицій населення.
 2. Органи самоорганізації населення обираються відкритим, або таємним голосуванням на загальних зборах громадян, або їх представників.
 3. Органи самоорганізації населення будують свою роботу відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законодавчих актів України, а також статутів (положень), затверджених загальними зборами громадян, або їх уповноваженими органами, та зареєстрованих у встановленому законом порядку.
 4. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
 5. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

Р О З Д І Л  XV

ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ПОЛТАВІ РАДИ ТА ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ПОЛТАВІ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Згідно з цим розділом тимчасово, протягом періоду часу встановлення карантину, режиму надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану чи інших обмежень допускається проведення пленарних засідань Ради та засідань постійних депутатських комісій Ради в режимі відеоконференції.
 2. У разі проведення пленарного засідання Ради, постійної депутатської комісії Ради в режимі відеоконференції таке засідання проводиться виключно в порядку, передбаченому цим розділом.
 3. Пленарне засідання Ради, постійної депутатської комісії Ради в режимі відеоконференції може проводитися виключно з метою розгляду проєктів рішень, які мають нагальність та особливу важливість.
 4. Рішення про проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції може прийматися головою ради при прийнятті рішення щодо скликання сесії Ради.

У разі прийнятті рішення щодо проведення сесії Ради в режимі відеоконференції постійні депутатські комісії повідомляються про необхідність розгляду проєктів рішень, що виносяться на розгляд Ради.

Проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції може здійснюватись без проведення Погоджувальної ради.

Організаційний відділ забезпечує інформування депутатів про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації на електронну адресу кожного депутата Ради.

Проєкти рішень, розгляд яких заплановано на пленарному засіданні, та супровідні документи до них надсилаються депутатам Ради в електронному вигляді на електронну адресу кожного депутата Ради.

 1. Рада проводить засідання в режимі відеоконференції у залі засідань за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи,30.
 2. Під час проведення пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

1) Голова Шевченківської районної у місті Полтаві ради;

2) Заступник голови Шевченківської районної у місті Полтаві ради ;

3) особи, визначені доповідачами проєктів рішень;

4) робочі органи сесії ради (члени Лічильної комісії та секретар), які можуть узгоджуватись керівниками депутатських фракцій без проведення голосування;

5) депутати Шевченківської районної у місті Полтаві ради восьмого скликання в яких відсутня технічна можливість приймати участь в засіданні Ради в режимі відеоконференції;

6) працівники організаційного відділу, інші посадові особи виконавчого комітету Шевченківської районної у місті Полтаві ради, що виконують функцію з обслуговування пленарних засідань Ради.

Інші депутати Ради беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.

Головує на пленарному засіданні Ради, яке проводиться в режимі відеоконференції, голова Шевченківської районної у місті Полтаві ради.

 1. Перед відкриттям пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції проводиться реєстрація депутатів Ради, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні або присутні у залі засідань.

При проведенні реєстрації член лічильної комісії по черзі називає прізвища депутатів Ради, навпроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні або в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні робиться відмітка «присутній», а навпроти прізвищ осіб, що відсутні на пленарному засіданні – «відсутній». Цей список підписується лічильною комісією із зазначенням загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію і передається головуючому.

Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів Ради. Головуючий відкриває пленарне засідання Ради в режимі відеоконференції у разі, якщо для участі в ньому зареєструвались більшість депутатів Ради від її складу за умови, що в залі присутні представники Лічильної комісії та секретар.

 1. Після відкриття пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції затверджується порядок денний пленарного засідання Ради.

Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий повідомляє про початок розгляду проєкту рішення та оголошує його повну назву.

 1. Розгляд проєкту рішення на пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції включає:

1) доповідь особи, визначеної доповідачем проєкту рішення;

2) виступи у відповідності до Регламенту.

Після завершення розгляду проєкту рішення проводиться голосування депутатів Ради щодо його прийняття.

 1. Голосування депутатів Ради на пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції (в тому числі тих депутатів Ради, які приєднались до участі у ньому після його відкриття) відбувається відповідно до порядку проведення поіменного голосування, наступним чином:

1) представник лічильної комісії називає прізвище, ім’я та по батькові депутата Ради в алфавітному порядку, при цьому зображення цього депутата відображається в онлайн-режимі з використанням спеціальних програмних засобів у залі, в якому відбувається таке засідання;

2) депутат Ради називає своє прізвище, ім’я, по батькові, назву проекту рішення, після чого здійснює голосування шляхом підняття руки із озвученням позиції «за», без підняття руки при озвученні позиції «проти», «утримався», «не голосую»;

3) після кожного голосування депутата Ради представник лічильної комісії повідомляє, що волевиявлення депутата зафіксовано та робиться відповідний запис у листі поіменного голосування.

Після закінчення голосування депутатами Ради в алфавітному порядку організаційний відділ надає інформацію про депутатів Ради, які не змогли проголосувати з технічних причин.

Після завершення голосування всіма депутатами Ради, які беруть участь у пленарному засіданні Ради в режимі відеоконференції, Лічильна комісія доповідає про результати голосування за проєкт рішення, після чого головуючий оголошує рішення, прийняте Радою.

 1. Після завершення розгляду питань порядку денного пленарного засідання Ради головуючий оголошує про закриття пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції.
 2. Засідання постійних депутатських комісій Ради щодо розгляду проєктів рішень, може проводитися в режимі відеоконференції.

Рішення про проведення засідання постійної депутатської комісії Ради в режимі відеоконференції приймається головою відповідної постійної комісії Ради (або особою, яка виконує його обов’язки).

Проєкт порядку денного засідання постійної депутатської комісії Ради та проєкти рішень, які виносяться на розгляд постійної комісії, надсилаються організаційним відділом всім депутатам Ради – членам відповідної постійної депутатської комісії.