Юридичний відділ

м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 30, каб. 302 тел.: 63-11-15.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ, НЕУХИЛЬНЕ ДОТРИМАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕВИКОНАННЮ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ІНШИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ РАДОЮ ТА РАЙВИКОНКОМОМ, ЇХ КЕРІВНИКАМИ ТА ПРАЦІВНИКАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НИХ ЗАВДАНЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ.

Заступник завідувача відділу – Голубицький Віталій Васильович

години особистого прийому:

2-й та 4-й вівторок кожного місяця з 15:00 год. по 17:00 год.

Функції відділу:

– організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань економічної та соціальної діяльності;

– координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці рішень та розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

– перевіряє відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень, інших актів, що подаються на підпис керівника, та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами ( відділами та службами);

– здійснює нагляд за додержанням законодавства, правильністю проведення конкурсних торгів;

– організовує роботу адміністративної комісії;

– разом з іншими структурними підрозділами складає висновки за проектами рішень, розпоряджень та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів, що видані з порушенням вимог чинного законодавства;

– здійснює контроль за відповідністю законодавству розпоряджень та інших нормативних актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає голові ради та її виконавчого комітету про їх невідповідність для прийнятгя заходів до їх зміни чи скасування;

– забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих актів, а також актів нормативного характеру, виданих радою чи райвиконкомом, підтримує їх у контрольному стані;

– бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарчих договорів (контрактів) з підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектами;

– організовує претензійну і веде позовну роботу;

– представляє у встановленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

– дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені раді та її виконавчому комітету чи пред’явлених ними у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;

– аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів);

– вносить голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

– дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку інших документів фінансово-господарської діяльності та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

– забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику про поновлення порушених прав;

– в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведені на іншу роботу, притягнені до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок пропозиціями щодо усунення порушень;

– бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;

– організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань працівників, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування;

–        забезпечує прийом громадян з надання безоплатної первинної правової допомоги у виконкомі